ماشین رولینگ پیچ (نامیرا – 5)

توضیحات

نامیرا – 5 قادر است پیچ از قطر 24mm الی 50mm  و معادل آن پیچهای اینچی از قطر 1 الی 2 اینچ  و رزوه ذوزنقه از قطر3 TR 24 x الی TR 50 x 6رزوه کند . طول رزوه حداقل 15mm و حداکثر  900mm  قابل تنظیم است .
این ماشین با نصب هدهای گروه ZS5  طبق جدول ذیل قابل عرضه می باشد :
توضیحات
حداقل قطر و گام
 حداکثر قطر و گام
نوع هد
رزوه های راستگرد
M 24 x 2.5
M 50 x 5
ZS525 RH
رزوه های چپ گرد
M 24 x 2.5
M 50 x 5
ZS525 LH
رزوه های ذوزنقه و چند راهه راستگرد
TR 24 x 4
TR 50 x 8
ZS535  RH
رزوه های ذوزنقه و چند راهه چپگرد
TR 24 x 4
TR 50 x 8
Z535  LH