مرغک کوچک


مشخصات:
طول :65 میلیمتر
قطر بدنه :15 میلیمتر
قطر کله :8 میلیمتر

محل قرار گیری :
داخل دستگاه سرتراش(داخل غلاف مرغک)
مشخصات

مرغک متوسط


مشخصات:
طول :65 میلیمتر
قطر بدنه :15 میلیمتر
قطر کله :12 میلیمتر

محل قرار گیری :
داخل دستگاه سرتراش(داخل غلاف مرغک)
مشخصات

واشر ضد سایش-ZS5


مشخصات:
قطرخارجی :52 میلیمتر
قطر داخلی : 43 میلیمتر
ضخامت :0.5 میلیمتر

محل قرار گیری :
دو طرف غلتک ها
مشخصات

واشر ضد سایش-zs4


مشخصات:
قطرخارجی :49.5 میلیمتر
قطر داخلی : 27 میلیمتر
ضخامت :0.25 میلیمتر

محل قرار گیری :
دو طرف غلتک ها
مشخصات

واشر ضدسایش-zs3


مشخصات:
قطرخارجی : 34 میلیمتر
قطر داخلی : 18 میلیمتر
ضخامت :0.35 میلیمتر

محل قرار گیری :
دو طرف غلتک ها
مشخصات