ماشین رولینگ پیچ (نامیرا – 4)

توضیحات

نامیرا – 4 قادر است پیچ از قطر 14mm الی 30mm  و معادل آن پیچهای اینچ از قطر 16/9 الی ¼ 1 را رزوه کند
طول رزوه حداقل 5mm و حداکثر  600mm  قابل تنظیم است .
این ماشین با نصب هدهای گروه ZS4  طبق جدول ذیل قابل عرضه می باشد :
توضیحات
 حداقل قطر و گام
حداکثر قطر و گام
نوع هد
پیچ های دنده ریز راستگرد
    M 14 x 0.75
M 30 x 2
ZS401 RH
پیچ های دنده ریز چپگرد
M 14 x 0.75
M 30 x 2
ZS401 LH
رزوه دنده معمولی راستگرد
M 14 x 2
M 30 x 3.5
ZS4  RH
رزوه دنده معمولی چپ گرد
M 14 x 2
M 30 x 3.5
ZS4  LH
رزوه ذوزنقه  راستگرد
TR 14 x 3
TR 24 x 6
ZS445 RH
رزوه ذوزنقه  چپگرد
TR 14 x 3
TR 24 x 6
ZS445 LH
رزوه گرد ساختمانی و مخصوص لوله قالب بتونی
M 14 x 6
M 22 x 10
ZS410