ماشین رولینگ پیچ نامیرا – 3

توضیحات

نامیرا – 3 قادر است پیچ از قطر 8mm الی 16mm و معادل آن پیچهای اینچ از قطر 16 / 5 الی 8 / 5 را رزوه کند . طول رزوه حداقل 5mm و حداکثر 600mm قابل تنظیم است .

این ماشین با نصب هدهای گروه ZS3 طبق جدول ذیل قابل عرضه می باشد :

توضیحات

حداقل قطر و گام

حداکثر قطر و گام

نوع هد

رزوه معمولی راستگرد M 8 x 0.75

M 16 x 2

ZS3RH
رزوه معمولی چپ گرد M 8 x 0.75 M 16 x 2 ZS3LH
رزوه ذوزنقه راستگرد TR 8 x 2.5 TR 16 x 4 ZS345RH
رزوه ذوزنقه چپ گرد TR 8 x 2.5 TR 16 x 4 ZS345LH
رزوه ذوزنقه و چند راهه راستگرد TR 8 x 3 TR 16 x 6 ZS310RH
رزوه ذوزنقه و چند راهه راستگرد TR 8 x 3 TR 16 x 6 ZS310LH